Tingimused

Ehitustehnika renditingimused:


 1. OÜ Luxlevel annab Tellijale kasutada oma tööde teostamiseks tehniliselt korras ehitusmehhanismi koos juhiga, kes vastutab töötamisel objektil masina ekspluatatsiooni- ja ohutuseeskirjade täitmise eest oma töölõigu ulatuses.
 2. Rentnik (Tellija) vastutab kaevetööde eeskirjade täitmise ja kinnipidamise eest.
 3. Rentnik taotleb kaeveload ja tellib objektile vastavalt kaevetööde eeskirjades ettenähtud ametkondade esindajad ja vastutab tööde teostamist reguleerivate õigusaktide, s.h. riiklike ning teostavate tööde asukohajärgsete kohalike omavalitsusorganite õigusaktide nõudeid.
 4. Rentnikul ei ole õigust sundida mehhanismi juhil teostama töid, mis ei ole kooskõlas kõikide õigusaktidega (k.a. kaablite tsoonis töötamine).
 5. Rentnik vastutab töötamisel tänavatel ja teedel objekti ning tehnika tähistamise eest liiklusmärkidega ja piiretega vastavalt eeskirjadele.
 6. Tellija kohustub täitma ja allkirjaga kinnitama Tellimuslehe selleks volitatud isiku poolt ning tasuma vastavalt allkirjastatud tellimuslehe koostatud arved tähtajaliselt. Iga tasumisega viivitatud päeva eest kohustub Tellija tasuma viivist 0,1% tähtaegselt tasumata summast. Juhul, kui Tellija ei ole tasunud arvet tähtajaks on Luxlevel OÜ-l õigus peatada tellimuse täitmine või ühepoolselt leping lõpetada ning loovutada võlanõue kolmandatele isikutele.
 7. Tööde graafiku muudatused teostatakse Tellija ja Luxlevel OÜ mõlemapoolsel kokkuleppel.
 8. Mehhanismi töötund algab tema välja sõitmisega baasist Tallinn Paevälja pst. 7 ja lõpeb tagasi jõudmisega baasi.
 9. Minimaalseks tööajaks mehhanismidel arvestatakse tööpäeviti 1 tund.
 10. Lisaseadme minimaalne tööaeg tellimisel on 0,5 tundi.
 11. Tellija kannab kulutused, mis kaasnevad mehhanismide ja lisaseadmete transportimisel objektile.
 12. Rendiaega arvestatakse 30 minutise täpsusega.
 13. Tellija on kohustatud tagama tellitud mehhanismidele turvalisuse ja muude töökaitseseaduste täitmise.
 14. Masinad, mis jäävad peale tööaega tellitud objektile tuleb Tellija poolt varustada valvega. Vastasel juhul transporditakse mehhanism baasi ja tellimuse maksumusele lisandub transporditasu.
 15. Tellijal on kohustus toimetada mehhanismi operaator, masina jäämisel objektile, tööpäeva lõppedes baasi ja alguses objektile, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 16. Kõik pretensioonid tellitud masina ning juhi töö kvaliteedi vms. kohta peavad olema koheselt kirjalikult esitatud ja vajadusel tõestatavad. Pretensioonide lahendamiseks tuleb koheselt objektile kutsuda ka meie ettevõtte esindaja. Maksimaalne pretensioonide esitamise aeg on 24 tundi peale intsidenti. Hilisemad pretensioonid ei kuulu rahuldamisele.

Konteinerite rendi tingimused:

Konteineri hind sisaldab:
 1. Konteineri paigaldus objektile
 2. Konteineri rent kuni 5 päeva
 3. Konteineri äravedu objektilt
 4. Prügi utiliseerimine prügilasse
Konteinerisse saab panna:
 1. Ehitus- ja lammutuspraht (betoon, tellis, katusekivi, puit, plekk, klaas, kile, plastik, papp, keraamiline plaat, kips, metal)
 2. Eelsorteeritud ehituspraht (ühte kindlat liiki jäätmed)
 3. Pinnas, muld, liiv
 4. Majapidamis- ja koristuspraht (diivanid, lauad, kapid, riiulid, toolid, sofad, madratsid, vanad rõivad, jalanõud, voodiriided, sööginõud, mahutid, taara, muruniidukid)
Konteinerisse ei saa panna:
 1. Ohtlikud jäätmed- õlid, värvid, lakid
 2. Asbesti sisaldavad tooted
 3. Vana auto kummid
 4. Bituumen, tõrvapapp
 5. Vedelad jäätmed
 6. Gaasiballoonid (täidetud ja tühjad)

Konteineri paigaldamine:


Tellija on kohustatud võimaldama konteineri paigalduskohale vaba ligipääs. Kui juurdepääs puudub Tellija kohustub sellest õigel ajal informeerida. Tellija vastutab konteineri tehnilise korrasoleku, ekspluatatsiooni- ja ohutuseeskirjade täitmise eest objektil.

Konteineri maksimaalne maht ja kaal:


Konteinerit tohib täita kuni ülemise servani. Juhul kui konteineri sisu ulatub konteineri gabariitidest väljapoole ja koormat ei ole võimalik katta nõuetekohase koormakattega on Teenuse osutajal õigus teenindamisest loobuda. Konteineri maksimaalne kaal piiritletud konteineriveoki maksimaalne lubatud kandevõimega ja ei tohi ülatada 15 tonni. Ületatud kaal ei võimalda konteinerit peale võtta.